خرید
خیالت نباشه غمت پیشمه
میون همه لحظه های منه
خیالت نباشه هنوز عاشقم
هنوزم به یادت نفس می کشم