خرید
همه خوابن دارن رویا می بینن
نمی دونن یکی بیداره بی تو
تموم هستی این مرد بودی
نباشی زندگی چی داره بی تو