خرید
باد سرد غم و نفرت دوباره به ریشه هام زد
من و از من گرفت و باغبون از ریشه هام زد
دیگه کی حالا می خواد که سر بزاره روی شونم
آسمون تو این جواب و میدونی بگو بدونم