خرید
چون واژه روی واژه تلمبارمیشود
چشم خمار یار پدیدار میشود
این دل چو آهویی که نداردخبر زشیر
درپنجه های عشق گرفتار میشود