خرید
خنده ازلبهایمان دزدیده شد
آرزو ازسینه ها برچیده شد
روزگار بذل عشق و عاطفه
یادگار مبهم هردل غمدیده شد