خرید
وقتی من کنارت هستم
دست تو کنار دستم
گرمی دستات یه دنیاست
من با دستای تو مستم