خرید
بعد از تو دیگه دست خودم نیست
گریم میگیره غصم که کم نیست
از من گرفتی حس قشنگی که با تو داشتم
من بی تو اما تو فکرمم که تنهات نذاشتم