خرید
دستامو ول کن دستات که سرد شد
اون عشق اتیشی عاقبتش درد شد
روزامو نشمردم کنارت حدر شد
همیشه میخاستم کنار من باشی