خرید
ز جدایی دل گشته خسته
کنج میکده در ماتم بنشسته
ز درد فراقش نیست چاره
سرش به سنگ جفا بشکسته