خرید
دل تنها دل بی کس تو چرا خواب نداری
تو هوای ابری یه لحظه تاب نداری
غمِ رفتن غمِ سنگین تو دلم باز نشسته
مثل یه قایق چوبی دل تنهام شکسته