خرید
از وقتی چشام به چشات افتاد انگار غم عالم تو دلم افتاد
از وقتی درگیر توام عشقم انگار بین جهنم و بهشتم
از اون لحظه ای که تورو دیدم همه خوبی هارو با چشام دیدم
از اون لحظه ای که دلم تورو میخواست انگار من شدم یه آدم خاص