خرید
بزار منو تنها، اسیر درد غمها
شبم دیگه با روز فرقی ندارهها
تبم نه فروکش،دلم نه که آروم
بزار که ببارم ، بزار بیاد بارون