خرید
برو اما نگو دیگه نگو این دست تقدیره
نگو باید برم اینبار دلم از عشق تو سیره
دیگه بس کن اداهاتو همش بهونه میخواستی
که از من بگذری راحت اینم از آخر دوستی