خرید
عشق تو زد آتشی بر دل و جان
تا دنیا دنیاست دارم در دل جان
بی تو هیچ عشقی در نظر ندارم
شمع شب افروزم تویی میتابی بر دل و جان