خرید
ای دلبر دلداده تو جامی و منم باده
بر آتشِ عشقِ ما، که هیزم تر داده ؟
من بودم و عشق تو دیشب به ره جاده
بر راهِ صافِ ماها چه کس بلا نهاده ؟