خرید
آی دلبرم آی دلبر تویی از همه بهتر
آتیش زدی به جونم توو جنگ نابرابر
یه کاری کردی با دلم از تو فقط با خبرم
برای دیدن چشات تا به ابد منتظرم