خرید
گاهی فقط یک گوشه میشینم
اون لحظه ها رویاتو میبینم
دستام میره سمت گیتارم
با هر ترانه عشق می بارم