خرید
دلم تنگه تواین پاییز واسه اون بی قراریا
واسه دل لرزهایی که دچارش شده بودیم ما
واسه حالی که هرشب از تب عشق و جنون داشتیم
واسه قول و قرارایی که باهم دیگه میزاشتیم