خرید
دلم هواتو کرده باز کاشکی میشد ببینمت
بگی دوست دارم و من دوباره باز ببوسمت
همیشه این چشم های خیس تو رو به یادم میاره
شبها وقتی بارون میاد خاطره هاتو میاره