خرید
ازآنروزی که ترکم کردی ای یار
حضورت دردلم گشته پدیدار
همان لیلی که عاشق بودمش من
کنون دربسترم تا صبح بیدار