خرید
دلشوره دارم این روزا من بیقرارم این روزا
تا تورو من نبینمت آروم ندارم این روزا
بخاطر تو از خودم گذشتمو دم نزدم
دیونه دیونه شدم به سیم آخر زدم