خرید
ضربان قلب من برای تو کم نبود
تو بگو کجایی عشقم تا بیام خیلی زود
دل من تنگ برات باسه قهر و آشتیات
عاشقی با تو برام,حسی زندست و نشاط