خرید
دلم می گیره وقتی که می بینم قلبت غمگینه
تو چشمات اشک و بارونه دلت غمگین و داغونه
دلم می گیره وقتی که تموم لحظه ها رفتن
تموم حس دستامون واسه عاشق شدن خستن