خرید
دل میخاد به خونتون سر بزنه
به آسمون اون چشات پر بزنه
دل میخاد خیره بشه به صورتت
به چین چینای دامنت دست بزنه