خرید
راضی نشو دلم بشکنه
نمی تونه دل ازت دل بکنه
نمی تونه دل بشه سر به راه
می گیره بهونت و راه به راه