خرید
وقتی که تو این دل و ازم کندی
و رویای من دوباره بازم شروع شدو
نمیدونم که چرا باز تو توفکر منی
حال و هوای من ازینم خراب تر شدو