خرید
تنم افتاده دربستر، ولی تیمار می لرزد
چو لرزد دست تیماران، دلِ بیمارمی لرزد
ازان روزی که دانستم، که یوسف رفت ازدستم
ز آه و ناله و شیون، در ودیوار می لرزد