خرید
صدایم کن برایت تحفه دارم
برایت قصه ایی ناگفته دارم
حدیث ماندنت درایندل پاک
حضورتازه ایی درسینه چاک