خرید
نقطه ضعفام رو شناختی از صداقت قصه ساختی
توی رگبار محبت عطر عشقم رو نشناختی
برایم مثل بهاری عطر خوب سبز زاری
زیر این هوای غربت منو تنها نمی زاری