خرید
رنگ چشمای تو موج موهای تو منو می بره به دریا
خندیدنای تو حرف زدنای تو منو می بره تو رویا
عشقم زندگی با تو قشنگه
دنیا وقتی تو باشی یه جای قشنگه