خرید
.بارون شده آروم واسه من، بیقراره دلم
.دیگه حتی مهم نیس با تو چی میشه فردای من
.تویی هرچی که دارم شده عاشق تو دل من
.دیگه دنیا مهم نیس بزار باشه اصلا پر غم