خرید
همراه هم بودیم، روزای بی تکرار
حسی پر از گرما، عشقی پر از اقرار
جدا نمیشد کرد، دستامو از دستات
یا وقت خندیدن، نگامو از چشمات