خرید
نمیدونی که این دل بی تو هیچ کجا نموندش
همیشه با تو موندو با تو خوندو با تو موندش
همیشه سر به روی شونه هات میذاشت و
می گفت تو تنهاعشقمی بمون همیشه تو به پیشش