خرید
دو تا گنجشک،دوتاکبوتر،دوتا پرنده
هر کدوم تویه گوشه شهر درنده
دوتا بازنده،دوتا قلب تپنده
که هر کدوم یه جایی تویه بنده