خرید
دور شو دور شو تو از من
دور شو دور شو از اینجا
بذار من بمونم تنها
بدون تو و این غمها