خرید
تو که میدونی دوسِت دارم
واسه تو مردن شده کارم
نشو دور دیگه اینقدر از من
که من طاقتش رو ندارم