خرید
دونه دونه، دونه دونه باز داره امشب برف میباره
به یاد چشمایِ نازِت میباره امشب عشق میکاره
دونه دونه دونه دونه برف از دلم خبر میاره
امشب آسمون غیرِ ما با هیچ کسی کاری نداره