خرید
روی حرف خود نقابی از حيا انداخت دل
روز و شب با خودخوری به عشقِ تو پرداخت‌ دل
كاش يادم داده بودی صبر را تأثير داشت
با غمت شايد كمی آهسته تر می تاخت دل