خرید
شراب کهنه دیدار رویت
هنوزم مستمودرآرزویت
بزن سیلی که هوشم رفته ازیاد
تمام هستی ام یا رفته برباد