خرید
اگه خواننده ای پسر همش برا پوله
تو دسته شیرایی که تازه شدن توله
دو تا بیت چرت نداره انقد پز و چونه
بیداری کشیدن وقتی تو خواب بودی خونه