خرید
یه دینامیت توکله م کار گذاشتن
که هر آن احتمال از انفجاره
یه کوره ست توسرم اما وجودم
یه سرما چله کرده، سوز داره