خرید
هی تو ، صدام به گوش تو میرسه؟
صدامو گوش میدی تو این هیاهو
هی تو که بیداری و تو خیالی
میای باهم بریم ادامه راهو؟