خرید
یادت نرود که مرا دیوانه کردی
پشت هر خنده خود ویرانه کردی
رنگ چشمان تو را دیدم بیمار شدم
جان خود دادم و بی تاب شدم