خرید
هرشب کنارت، وقتی که خوابی
اروم و اهسته میام میبوسمت از راه دور
چیزی به جزتو نمیخوام وقتی که باشی نزدیک من
رویارو باور میکنم تصویرمو کنار تو