خرید
من دیگه برای تو منتظر نمیشینم
دیگه خاطراتمو با تو من نمیبینم
نمیخوام که لحظه هام برای تو حروم بشن
همینجوری به پای تو بمیرن و تموم بشن