خرید
دیگه نگو من باتو قهرم دیگه
از این همه دردا شکستم دیگه
دلم چرا با تو میخواد یکی شه
این همه قهر میخواد فراموشی شه