خرید
دلم رسوا و پریشان کرده مرا
در میکده میهمان کرده مرا
دور از نگاهش نمی ماند رخ نگار
مست و خراب و ویران کرده مرا