خرید
حیفه که قلبم نداره کینه
رسم رفاقت شاید همینه
دوستی که ديروز چشمم به راهش
باور نداشته سرم کلاهش