خرید
تو چه کردی با من!
که نسنجیده رهایم کردی!
تو خرابم کردی
وسط عشق رهایم کردی