خرید
تو چه کردی با من
که نسنجیده رهایم کردی
تو خرابم کردی
وسط عشق رهایم کردی